niedziela, 6 stycznia 2019

"...Adam (...) miał synów oraz córki...", czyli o potomstwie Adama i Ewy...

Rdz 5,1-5

"Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go; stworzył mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę "ludzie", wtedy gdy ich stworzył. Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set. A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki. Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieści. I umarł."

Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go... W piątym rozdziale Księgi Rodzaju autor natchniony powtarza to, co napisał w pierwszym: "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę" (Rdz 1,27). Tu kryje się wielka godność człowieka - korony stworzeń. Bóg dał Adamowi i Ewie nie tylko ciało, ale też duszę. To właśnie wymiar duchowy - rozumność (zdolność do myślenia i poznawania) oraz wolność (zdolność do wolnego wyboru) - sprawia, że człowiek jest podobny do Boga. Konsekwencją podobieństwa do Stwórcy jest powołanie do administrowania stworzonym przez Boga światem...   


...stworzył mężczyznę i niewiastę...


...Adam (...) miał synów oraz córki...

sobota, 5 stycznia 2019

"Dlaczego jesteś smutny...?", czyli pytanie w obliczu grzechu...

Rdz 4,1-8

"Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: «Otrzymałam mężczyznę od Pana». A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina: «Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować». Rzekł Kain do Abla, brata swego: «Chodźmy na pole». A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go."

Czwarty rozdział Księgo Rodzaju opowiada o dramacie grzechu bratobójstwa. Wszystko zaczęło się od zazdrości, która pojawiła się w sercu Kaina, gdy Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć... Starszy brat zasmucił się i postanowił zamordować Abla.

Dlaczego jesteś smutny...? Tak pyta Bóg, gdy grzeszymy... 

piątek, 4 stycznia 2019

"Czy rzeczywiście Bóg powiedział...?", czyli o genezie grzechu pierworodnego...

Rdz 3,1

"A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?»"

W Raju zły zasiał w sercu człowieka wątpliwość: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew...? Ziarno niepewności zrodziło niepokój i stało się wielką pokusą. A przecież Bóg powiedział: "Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania" (Rdz 2,16). Zły przekręcił wypowiedź Stwórcy. Człowiek uwierzył diabłu i popełnił pierwszy grzech. Pomiędzy Stwórcą a stworzeniem zrodziła się ogromna przepaść, wielki rozziew... 

czwartek, 3 stycznia 2019

"Bóg (...) odpoczął...", czyli o Szabacie...

Rdz 2,2

"A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął."

Bóg (...) odpoczął... Podstawą słowotwórczą wyrazu szabat jest czasownik szabbat, oznaczający zaprzestać, odpocząć. Po raz pierwszy pojawia się w Rdz 2,2 (...). Śladem tej postawy stał się nakaz zachowywania dnia siódmego jako dnia odpoczynku i jako dnia oddawania czci Stwórcy [J. D. Watson, Słowo hebrajskie na każdy dzień roku, s. 94]...

Od-począć oznacza wrócić do początku - zatrzymać się, by przypomnieć sobie o początku... O Bożym początku. O MIŁOŚCI...


środa, 2 stycznia 2019

"...Bóg stworzył...", czyli o Bożej kreacji...

 Rdz 1,1

"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię."

Od 1 lipca 2017 roku minęło 18 miesięcy. W Nowym Roku rozpoczynamy kolejny etap drogi ze (za) SŁOWEM...

Bóg stworzył... Hebrajskie słowo bara' występuje w ST pięćdziesiąt trzy razy, zawsze w odniesieniu do samego Boga (...). Bara' jest słowem wyjątkowym. Podczas gdy garncarz potrzebuje gliny, a budowniczy materiałów budowlanych, Bóg do aktu stwórczego nie potrzebuje niczego. Swoim słowem powołuje do istnienia wszystko, co zechce, jak to raz po raz czytamy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju: "Bóg rzekł". Co więcej, Bóg stworzy jeszcze Nowe Niebiosa i Nową Ziemię (Iz 65,17; Ap 21,1-5) [J. D. Watson, Słowo hebrajskie na każdy dzień roku, s. 70]